top of page

Happy Chinese new Year

​金龍獻瑞慶新春,鳳庭中菜精挑矜貴食材,悉心打造滿載吉祥寓意的賀年美饌,設有賀年糕點,盆滿缽滿盆菜和晚餐菜譜,家庭團聚或者商務宴請皆宜。

bottom of page